yolt :  -xo


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (-xo)
-xomo
pinafo -xo
rieta vas pinuca
-xopo
gijafo -xo
rieta vas gijuca
-xonyo
kiewafo -xo
rieta vas kiewuca
-xojo
rotafo -xo
rieta vas rotuca
-xocko
nivafo -xo
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (-xo)
-xoak
ak, ruldasa xa
-xoakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
-xoava
yolt ke ava *
-xocek
cek, tokoda gina koe ...
-xoeba
eba [ va ayik anton sokicder ]
-xoeem
eem, belca, kotak
-xoeva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
-xoinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
-xoki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
-xokurke
kurke ik ropera *
-xooc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
-xoolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
-xoonya
xo lize va ... iat ike dolet
-xoopa
opa ik brube ok vayarinda *
-xootsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
-xoroti
roti ik gaderopaf bolk *
-xougal
ugal, sare, firday, cadim
-xoxa
xa, plek
-xoxe
xe, kolna
-xoxo
xo, lizuk, darka, olkoba
-xoya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
-xoye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (-xo)
-xof
tisa va adala ke -xo [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
-xoenjaf
gracasa va tano ok yono -xo [ aptafa osta ]
-xofamaf
albasa va -xo [ ostama ]
-xofimaf
volalbasa va -xo [ ostama ]
-xoiskaf
medisa va -xo oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
-xokiraf
disa va -xo oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
-xokoraf
tisa dem tazuk ke -xo, vektasa va -xo [ ostama ]
-xotoraf
malestusa va -xo [ ostama ]
-xoukaf
tisa dem uka ke -xo [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, -xo yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bato -xo
 • jontiko -xo
 • baroyo -xo
 • vegungafo -xo
 • tiso -xo
 • telo icdeno -xo