yolt :  aala


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (aala)
aalama
pinafa aala
rieta vas pinuca
aalapa
gijafa aala
rieta vas gijuca
aalanya
kiewafa aala
rieta vas kiewuca
aalaja
rotafa aala
rieta vas rotuca
aalacka
nivafa aala
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (aala)
aalak
ak, ruldasa xa
aalakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
aalava
yolt ke ava *
aalacek
cek, tokoda gina koe ...
aaleba
eba [ va ayik anton sokicder ]
aaleem
eem, belca, kotak
aaleva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
aalinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
aalaki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
aalakurke
kurke ik ropera *
aaloc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
aalolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
aalonya
xo lize va ... iat ike dolet
aalopa
opa ik brube ok vayarinda *
aalotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
aalaroti
roti ik gaderopaf bolk *
aalugal
ugal, sare, firday, cadim
aalaxa
xa, plek
aalaxe
xe, kolna
aalaxo
xo, lizuk, darka, olkoba
aalaya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
aalaye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (aala)
aalaf
tisa va adala ke aala [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
aalenjaf
gracasa va tana ok yona aala [ aptafa osta ]
aalafamaf
albasa va aala [ ostama ]
aalafimaf
volalbasa va aala [ ostama ]
aaliskaf
medisa va aala oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
aalakiraf
disa va aala oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
aalakoraf
tisa dem tazuk ke aala, vektasa va aala [ ostama ]
aalatoraf
malestusa va aala [ ostama ]
aalukaf
tisa dem uka ke aala [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, aala yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata aala
 • jontika aala
 • baroya aala
 • vegungafa aala
 • tisa aala
 • tela icdena aala