yolt :  borga


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (borga)
borgama
pinafa borga
rieta vas pinuca
borgapa
gijafa borga
rieta vas gijuca
borganya
kiewafa borga
rieta vas kiewuca
borgaja
rotafa borga
rieta vas rotuca
borgacka
nivafa borga
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (borga)
borgak
ak, ruldasa xa
borgakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
borgava
yolt ke ava *
borgacek
cek, tokoda gina koe ...
borgeba
eba [ va ayik anton sokicder ]
borgeem
eem, belca, kotak
borgeva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
borginda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
borgaki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
borgakurke
kurke ik ropera *
borgoc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
borgolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
borgonya
xo lize va ... iat ike dolet
borgopa
opa ik brube ok vayarinda *
borgotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
borgaroti
roti ik gaderopaf bolk *
borgugal
ugal, sare, firday, cadim
borgaxa
xa, plek
borgaxe
xe, kolna
borgaxo
xo, lizuk, darka, olkoba
borgaya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
borgaye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (borga)
borgaf
tisa va adala ke borga [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
borgenjaf
gracasa va tana ok yona borga [ aptafa osta ]
borgafamaf
albasa va borga [ ostama ]
borgafimaf
volalbasa va borga [ ostama ]
borgiskaf
medisa va borga oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
borgakiraf
disa va borga oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
borgakoraf
tisa dem tazuk ke borga, vektasa va borga [ ostama ]
borgatoraf
malestusa va borga [ ostama ]
borgukaf
tisa dem uka ke borga [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, borga yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata borga
 • jontika borga
 • baroya borga
 • vegungafa borga
 • tisa borga
 • tela icdena borga