yolt :  rodum


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (rodum)
rodumam
pinaf rodum
rieta vas pinuca
rodumap
gijaf rodum
rieta vas gijuca
rodumany
kiewaf rodum
rieta vas kiewuca
rodumaj
rotaf rodum
rieta vas rotuca
rodumack
nivaf rodum
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (rodum)
rodumak
ak, ruldasa xa
rodumakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
rodumava
yolt ke ava *
rodumcek
cek, tokoda gina koe ...
rodumeba
eba [ va ayik anton sokicder ]
rodumeem
eem, belca, kotak
rodumeva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
roduminda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
rodumki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
rodumkurke
kurke ik ropera *
rodumoc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
rodumolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
rodumonya
xo lize va ... iat ike dolet
rodumopa
opa ik brube ok vayarinda *
rodumotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
rodumroti
roti ik gaderopaf bolk *
rodumugal
ugal, sare, firday, cadim
rodumxa
xa, plek
rodumxe
xe, kolna
rodumxo
xo, lizuk, darka, olkoba
rodumya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
rodumye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (rodum)
rodumaf
tisa va adala ke rodum [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
rodumenjaf
gracasa va tan ok yon rodum [ aptafa osta ]
rodumfamaf
albasa va rodum [ ostama ]
rodumfimaf
volalbasa va rodum [ ostama ]
rodumiskaf
medisa va rodum oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
rodumkiraf
disa va rodum oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
rodumkoraf
tisa dem tazuk ke rodum, vektasa va rodum [ ostama ]
rodumtoraf
malestusa va rodum [ ostama ]
rodumukaf
tisa dem uka ke rodum [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, rodum yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bat rodum
 • jontik rodum
 • baroy rodum
 • vegungaf rodum
 • tis rodum
 • tel icden rodum