yolt :  talgava


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (talgava)
talgavama
pinafa talgava
rieta vas pinuca
talgavapa
gijafa talgava
rieta vas gijuca
talgavanya
kiewafa talgava
rieta vas kiewuca
talgavaja
rotafa talgava
rieta vas rotuca
talgavacka
nivafa talgava
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (talgava)
talgavak
ak, ruldasa xa
talgavakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
talgavava
yolt ke ava *
talgavacek
cek, tokoda gina koe ...
talgaveba
eba [ va ayik anton sokicder ]
talgaveem
eem, belca, kotak
talgaveva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
talgavinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
talgavaki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
talgavakurke
kurke ik ropera *
talgavoc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
talgavolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
talgavonya
xo lize va ... iat ike dolet
talgavopa
opa ik brube ok vayarinda *
talgavotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
talgavaroti
roti ik gaderopaf bolk *
talgavugal
ugal, sare, firday, cadim
talgavaxa
xa, plek
talgavaxe
xe, kolna
talgavaxo
xo, lizuk, darka, olkoba
talgavaya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
talgavaye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (talgava)
talgavaf
tisa va adala ke talgava [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
talgavenjaf
gracasa va tana ok yona talgava [ aptafa osta ]
talgavafamaf
albasa va talgava [ ostama ]
talgavafimaf
volalbasa va talgava [ ostama ]
talgaviskaf
medisa va talgava oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
talgavakiraf
disa va talgava oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
talgavakoraf
tisa dem tazuk ke talgava, vektasa va talgava [ ostama ]
talgavatoraf
malestusa va talgava [ ostama ]
talgavukaf
tisa dem uka ke talgava [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, talgava yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata talgava
 • jontika talgava
 • baroya talgava
 • vegungafa talgava
 • tisa talgava
 • tela icdena talgava