yolt :  erolara


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (erolara)
erolarama
pinafa erolara
rieta vas pinuca
erolarapa
gijafa erolara
rieta vas gijuca
erolaranya
kiewafa erolara
rieta vas kiewuca
erolaraja
rotafa erolara
rieta vas rotuca
erolaracka
nivafa erolara
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (erolara)
erolarak
ak, ruldasa xa
erolarakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
erolarava
yolt ke ava *
erolaracek
cek, tokoda gina koe ...
erolareba
eba [ va ayik anton sokicder ]
erolareem
eem, belca, kotak
erolareva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
erolarinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
erolaraki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
erolarakurke
kurke ik ropera *
erolaroc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
erolarolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
erolaronya
xo lize va ... iat ike dolet
erolaropa
opa ik brube ok vayarinda *
erolarotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
erolararoti
roti ik gaderopaf bolk *
erolarugal
ugal, sare, firday, cadim
erolaraxa
xa, plek
erolaraxe
xe, kolna
erolaraxo
xo, lizuk, darka, olkoba
erolaraya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
erolaraye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (erolara)
erolaraf
tisa va adala ke erolara [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
erolarenjaf
gracasa va tana ok yona erolara [ aptafa osta ]
erolarafamaf
albasa va erolara [ ostama ]
erolarafimaf
volalbasa va erolara [ ostama ]
erolariskaf
medisa va erolara oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
erolarakiraf
disa va erolara oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
erolarakoraf
tisa dem tazuk ke erolara, vektasa va erolara [ ostama ]
erolaratoraf
malestusa va erolara [ ostama ]
erolarukaf
tisa dem uka ke erolara [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, erolara yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata erolara
 • jontika erolara
 • baroya erolara
 • vegungafa erolara
 • tisa erolara
 • tela icdena erolara