yolt :  frilt


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (frilt)
friltam
pinaf frilt
rieta vas pinuca
friltap
gijaf frilt
rieta vas gijuca
friltany
kiewaf frilt
rieta vas kiewuca
friltaj
rotaf frilt
rieta vas rotuca
friltack
nivaf frilt
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (frilt)
friltak
ak, ruldasa xa
friltakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
friltava
yolt ke ava *
friltcek
cek, tokoda gina koe ...
frilteba
eba [ va ayik anton sokicder ]
frilteem
eem, belca, kotak
frilteva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
friltinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
friltki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
friltkurke
kurke ik ropera *
friltoc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
friltolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
friltonya
xo lize va ... iat ike dolet
friltopa
opa ik brube ok vayarinda *
friltotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
friltroti
roti ik gaderopaf bolk *
friltugal
ugal, sare, firday, cadim
friltxa
xa, plek
friltxe
xe, kolna
friltxo
xo, lizuk, darka, olkoba
friltya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
friltye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (frilt)
friltaf
tisa va adala ke frilt [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
friltenjaf
gracasa va tan ok yon frilt [ aptafa osta ]
friltfamaf
albasa va frilt [ ostama ]
friltfimaf
volalbasa va frilt [ ostama ]
friltiskaf
medisa va frilt oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
friltkiraf
disa va frilt oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
friltkoraf
tisa dem tazuk ke frilt, vektasa va frilt [ ostama ]
frilttoraf
malestusa va frilt [ ostama ]
friltukaf
tisa dem uka ke frilt [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, frilt yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bat frilt
 • jontik frilt
 • baroy frilt
 • vegungaf frilt
 • tis frilt
 • tel icden frilt