yolt :  tusuptara


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (tusuptara)
tusuptarama
pinafa tusuptara
rieta vas pinuca
tusuptarapa
gijafa tusuptara
rieta vas gijuca
tusuptaranya
kiewafa tusuptara
rieta vas kiewuca
tusuptaraja
rotafa tusuptara
rieta vas rotuca
tusuptaracka
nivafa tusuptara
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (tusuptara)
tusuptarak
ak, ruldasa xa
tusuptarakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
tusuptarava
yolt ke ava *
tusuptaracek
cek, tokoda gina koe ...
tusuptareba
eba [ va ayik anton sokicder ]
tusuptareem
eem, belca, kotak
tusuptareva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
tusuptarinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
tusuptaraki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
tusuptarakurke
kurke ik ropera *
tusuptaroc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
tusuptarolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
tusuptaronya
xo lize va ... iat ike dolet
tusuptaropa
opa ik brube ok vayarinda *
tusuptarotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
tusuptararoti
roti ik gaderopaf bolk *
tusuptarugal
ugal, sare, firday, cadim
tusuptaraxa
xa, plek
tusuptaraxe
xe, kolna
tusuptaraxo
xo, lizuk, darka, olkoba
tusuptaraya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
tusuptaraye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (tusuptara)
tusuptaraf
tisa va adala ke tusuptara [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
tusuptarenjaf
gracasa va tana ok yona tusuptara [ aptafa osta ]
tusuptarafamaf
albasa va tusuptara [ ostama ]
tusuptarafimaf
volalbasa va tusuptara [ ostama ]
tusuptariskaf
medisa va tusuptara oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
tusuptarakiraf
disa va tusuptara oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
tusuptarakoraf
tisa dem tazuk ke tusuptara, vektasa va tusuptara [ ostama ]
tusuptaratoraf
malestusa va tusuptara [ ostama ]
tusuptarukaf
tisa dem uka ke tusuptara [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, tusuptara yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata tusuptara
 • jontika tusuptara
 • baroya tusuptara
 • vegungafa tusuptara
 • tisa tusuptara
 • tela icdena tusuptara