yolt :  tuyarlara


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (tuyarlara)
tuyarlarama
pinafa tuyarlara
rieta vas pinuca
tuyarlarapa
gijafa tuyarlara
rieta vas gijuca
tuyarlaranya
kiewafa tuyarlara
rieta vas kiewuca
tuyarlaraja
rotafa tuyarlara
rieta vas rotuca
tuyarlaracka
nivafa tuyarlara
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (tuyarlara)
tuyarlarak
ak, ruldasa xa
tuyarlarakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
tuyarlarava
yolt ke ava *
tuyarlaracek
cek, tokoda gina koe ...
tuyarlareba
eba [ va ayik anton sokicder ]
tuyarlareem
eem, belca, kotak
tuyarlareva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
tuyarlarinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
tuyarlaraki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
tuyarlarakurke
kurke ik ropera *
tuyarlaroc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
tuyarlarolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
tuyarlaronya
xo lize va ... iat ike dolet
tuyarlaropa
opa ik brube ok vayarinda *
tuyarlarotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
tuyarlararoti
roti ik gaderopaf bolk *
tuyarlarugal
ugal, sare, firday, cadim
tuyarlaraxa
xa, plek
tuyarlaraxe
xe, kolna
tuyarlaraxo
xo, lizuk, darka, olkoba
tuyarlaraya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
tuyarlaraye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (tuyarlara)
tuyarlaraf
tisa va adala ke tuyarlara [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
tuyarlarenjaf
gracasa va tana ok yona tuyarlara [ aptafa osta ]
tuyarlarafamaf
albasa va tuyarlara [ ostama ]
tuyarlarafimaf
volalbasa va tuyarlara [ ostama ]
tuyarlariskaf
medisa va tuyarlara oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
tuyarlarakiraf
disa va tuyarlara oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
tuyarlarakoraf
tisa dem tazuk ke tuyarlara, vektasa va tuyarlara [ ostama ]
tuyarlaratoraf
malestusa va tuyarlara [ ostama ]
tuyarlarukaf
tisa dem uka ke tuyarlara [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, tuyarlara yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata tuyarlara
 • jontika tuyarlara
 • baroya tuyarlara
 • vegungafa tuyarlara
 • tisa tuyarlara
 • tela icdena tuyarlara