yolt :  yozda


 
ktp_pulviropa
Yoltoc is ponaks mal yolt kan osta
 • Sedme winugafa pulviropa ke Kotava ( IV-02 siatos, 4-aksat 2015 ), kot yolt rotir omava ke ravlemoc ik ponaks. Kasaca sotid jontika is tentupuyuna is pakepena. Direon baroya wafra vuestesa va sina isu klioton pimtasa tigid. Kot kasaf tazuk mevrebon zo slamer meie dace tir ageltodafa ; batcoba va sugdalacka ke unt yolt tire rupteper. Loeke zolonaf yoltoc kotoron tuvanon zo murobad :
Jadifa radimosta rorewana (yozda)
yozdama
pinafa yozda
rieta vas pinuca
yozdapa
gijafa yozda
rieta vas gijuca
yozdanya
kiewafa yozda
rieta vas kiewuca
yozdaja
rotafa yozda
rieta vas rotuca
yozdacka
nivafa yozda
rieta vas nivuca

 • Jadifa radimosta kak yolt zo sofaveped nume grupera va sina tir zolonaca.

Tuyoltasa yoltosta rorewana (yozda)
yozdak
ak, ruldasa xa
yozdakola
akola ok veta [ dem sugdalacka ik soloksaca ]*
yozdava
yolt ke ava *
yozdacek
cek, tokoda gina koe ...
yozdeba
eba [ va ayik anton sokicder ]
yozdeem
eem, belca, kotak
yozdeva
eva ik rietoda ik trakuralizor *
yozdinda
inda ik apta [ jadipafa, dem oxifa voda ]
yozdaki
ki ik pak ik pakava ik lip [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
yozdakurke
kurke ik ropera *
yozdoc
xantoc vey ... [ va ayik ik dunol loviele sokicder ]
yozdolk
omavolk ke ... [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
yozdonya
xo lize va ... iat ike dolet
yozdopa
opa ik brube ok vayarinda *
yozdotsa
otsa ik naav ik uul [ dem sugdalacka ke veyravlem ]
yozdaroti
roti ik gaderopaf bolk *
yozdugal
ugal, sare, firday, cadim
yozdaxa
xa, plek
yozdaxe
xe, kolna
yozdaxo
xo, lizuk, darka, olkoba
yozdaya
ayedikya [ va ayik ik dunol anton sokicder ]
yozdaye
ayedikye [ va ayik ik dunol anton sokicder ]

 • Bata tol-san-toloya radimosta va yolt mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -eem is -inda is -xo.
 • * Rotis yoltoc kan bata osta sye al zo tuwinugad ise sinafa sugdala al zo tentuckur. Numon koe vuestes winugaf ravlemak sye tigid.
Tusorelasa yoltosta rorewana (yozda)
yozdaf
tisa va adala ke yozda [ jadifa ostacka, duvusa sorela ]
yozdenjaf
gracasa va tana ok yona yozda [ aptafa osta ]
yozdafamaf
albasa va yozda [ ostama ]
yozdafimaf
volalbasa va yozda [ ostama ]
yozdiskaf
medisa va yozda oku medikisa oku medigisa [ ostacka ]
yozdakiraf
disa va yozda oku ruldasa oku diskisa oku gisa oku digisa [ ostacka ]
yozdakoraf
tisa dem tazuk ke yozda, vektasa va yozda [ ostama ]
yozdatoraf
malestusa va yozda [ ostama ]
yozdukaf
tisa dem uka ke yozda [ aptafa osta ]

 • Bata lerdoya radimosta va sorela mal jontik yolt ronoredud. Tela loon gubefa num gogrupepena tid -(a)f ( mu bet yolt ) is -iskaf is -kiraf.
ktp_dokobara Yolt koe blira ke ava
Ewava va pulviropa


Yolt sotid rigotafa ravlemloma ise jontikote dun zo divlaumasid, tulapon kan intafa jontika kasaca ronodantesa ok ronoponasa.
Yolt jonflion roksuber : va detce ik mukoda ik sparay ikz-.
Rigotafa walgrupera va ropatan yolt isu meropatan sotir, i va walgrupera skuna kare sugdala ke ravlem vols tazuk.


ktp_dokobara Verta va mamanyara


Dum kot yolt, yozda yolt va verta va mamanyara sodirgar. Batdume kota inafa gotuxa vaon sobrospar nume va milaf kirneleray di kazawar.

Direon konaka roguzekana tula :

 • bata yozda
 • jontika yozda
 • baroya yozda
 • vegungafa yozda
 • tisa yozda
 • tela icdena yozda