Wafra dem bartivela


Koloman ravlem ( enk dem bartivela )

Winugaf ravlem ropulan ko batmila loma.
To aptaf ravlem vas bartivela :

Ravlem Ravlemord Loma Kotavaf tentuks Francava Winugaca
bartivak muka bartivela –tentuks– horloge
BARTIVELA muka bartivela –tentuks– horloge, cadran solaire
bixeak muka bartivela –tentuks– sablier
klitesiki muka bartivela –tentuks– jauge
nanda muka bartivela –tentuks– boussole
recta muka bartivela –tentuks– lentille (de vue), cristallin
siag muka bartivela –tentuks– girouette
surk muka bartivela –tentuks– réveil-matin
trula muka bartivela –tentuks– montre
ugalsabesiki muka bartivela –tentuks– chronomètre
varla muka bartivela –tentuks– pendule
widja muka bartivela –tentuks– voyant
xuvasabesiki muka bartivela –tentuks– baromètre
yankak muka bartivela –tentuks– thermomètre
yankasabesiki muka bartivela –tentuks– thermomètre

QR Code
QR Code ktp_lists:wafra_suc3_bartivela (generated for current page)