Wafra dem brid


Koloman ravlem ( enk dem brid )

Winugaf ravlem ropulan ko batmila loma.
To aptaf ravlem vas brid :

Ravlem Ravlemord Loma Kotavaf tentuks Francava Winugaca
bonolak muka brid –tentuks– cage, niche
BRID muka brid –tentuks– compartiment
ervoak muka brid –tentuks– ratelier d'armes
klint muka brid –tentuks– tiroir
mebast muka brid –tentuks– claie
nevak muka brid –tentuks– rayon de livres, bibliothèque
prosta muka brid –tentuks– case (étagère)
riba muka brid –tentuks– cage
sirga muka brid –tentuks– étal
sirgeda muka brid –tentuks– étalage
tuksaxo muka brid –tentuks– compartiment, soute à bagages
vakolak muka brid –tentuks– niche à chien
vapey muka brid –tentuks– tablette
varba muka brid –tentuks– rayon, étagère
vegemoy muka brid –tentuks– étagère
werkxo muka brid –tentuks– soute à munitions
zveriak muka brid –tentuks– cage à oiseau

Yoltafa watsa : ak ok sarma ok guto |
azekol | bor | brid | guto | neva | xos


QR Code
QR Code ktp_lists:wafra_sucr_brid (generated for current page)