Loplekufu bu icde ravlemoc is ponaks ke ravlem Yali


Ork ke ravlem  Ravlemord (nature du mot / kind of word)

Yali” ravlem tir yolt. Inaf volveyord tir ropatan yolt.

Tentuks va ravlem  Tentuks (définition / definition)

Mamtiyara va ravlem  Mamtiyara (phonologie / phonetics)

Tiyaracka : \'ja.li\

Texte de remplacement  Kalavaks (traductions bilingues / bilingual translations)

  • espanava : raya
  • francava : raie (poisson)
  • nederlandava : scheiding

Skedaks va ravlem  Skedaks (termes corrélés / correlatives)

Ozwaks va ravlem  Ozwaks (citations / quotations)

Katcalaks icde ravlem  Katcalaks (remarques / remarks)

Kira (caractéristiques / features)

Redura (creation)

1978

Ord (type)

yolt

Zae (root)

YALI

Zaeya (radical)

YALI

Abduosta (prefix)

Radimosta (suffix)

Ravlemoc ke ravlem  Ravlemoc (dérivés lexicaux / derivatives)

Yali
yali (raie (poisson))

Ravlemexulera

yalgáyalom

yalgayalom

A - B - C - D - E - F - G - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

Watsa : ar dunol

Loma : Ropatan yolt | ES kalav- | FR kalav- | NL kalav- | -ali sokudas


QR Code
QR Code yali (generated for current page)