WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-DA
aal [SU ] træ
cirdataal [SU ] birk
djokaal [SU ] cypres
dzopokaal [SU ] pil
frumbaal [SU ] lind
klupaal [SU ] lærk
kolotaal [SU ] abrikos
krubaal [SU ] oliventræ
krubaal [SU ] oliventræ
kumpiaal [SU ] ask
kurbaal [SU ] gran
lupraal [SU ] sødkirsebær
naviulaal [SU ] elm
pailtaal [SU ] rødgran
pailtegaal [SU ] fyr
persaal [SU ] eg
piaal [SU ] palme
pretcaal [SU ] poppel
pruvaal [SU ] æbletræ
rujaal [SU ] syren
soyoraal [SU ] mandel
tajdaal [SU ] bøg
wikandaal [SU ] drukne
zietaal [SU ] ahorn
24 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.