WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-IT
aal [SU ] albero
agzonaal [SU ] fico
cirdataal [SU ] betulla
djokaal [SU ] cipresso
duelaal [SU ] castagno
dzopokaal [SU ] salcio
eftaal [SU ] pero
frumbaal [SU ] tiglio
furayaal [SU ] alloro
kolotaal [SU ] albicocco
kramtaal [SU ] arancio
krubaal [SU ] olivo
krubaal [SU ] olivo
kumpiaal [SU ] frassino
lupraal [SU ] ciliego visciole
naviulaal [SU ] olmo
pailtaal [SU ] abete
pailtegaal [SU ] pino
persaal [SU ] quercia
pretcaal [SU ] albero
pruvaal [SU ] melo
ranetaal [SU ] ciliegio
reyaal [SU ] gelso
soyoraal [SU ] mandorlo
tajdaal [SU ] faggio
trapamaal [SU ] arachide
wikandaal [SU ] annegarsi
wikandaal [SU ] noce
zietaal [SU ] acero
29 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.