Kaliafa jlayesa vexala Kal teliz va bata osta Telizpulara ( ravlem dem osta ): -xa


afixa - almaxa - anamplekuxa - arayaxa - aretlaxa - aridaxa - askedaxa - atoxa - avonaxa - avotxa - aynaxa - azakedaxa - azilxa - baltaxa - baplatawaxa - baynaxa - bazexa - bebaxa - begxa - benprostelanixa - besaxa - biaxa - bilitaxa - bimxa - birgaxa - bitcxa - blentelxa - blixa - blokxa - blonjaxa - bludaxa - bolkexa - borgaxa - borilexa - botaxa - braniolxa - breltaxa - brudaxa - bruxaxa - burgixa - buyaxa - cavaxa - cenkaxa - ckodaxa - culimexa - danexa - dabgexa - dayoridaxa - deaxolxa - dentaxa - dertaxa - dezuxa - digxa - dilgavaxa - diolaxa - diuzxa - divlankexa - divroidaxa - djenolxa - drajebaxa - drakxa - drutcaxa - duvuxa - duzxa - efuxa - eipxa - eluvaxa - eluxaxa - emoyaxa - empaxa - eskaxa - espaxa - estuxa - ewavaxa - - ezaxa - ezlaxa - ezuuxa - fapexa - faxa - feelaxa - fekraxa - fengxa - fidexa - fixuxa - flecadaxa - fleocaxa - flintxa - frogxa - fruktixa - furayadaxa - furotaxa - fuxa - gabexa - gabeyaxa - gabiyexa - gablexa - gadexa - gaezxa - galzaxa - ganexa - gartolxa - gasupexa - gelinaxa - gergaxa - gerlantaxa - gerotxa - gestuxa - girodaxa - giskixa - gledaxa - glotcaxa - gluyaxa - gluyedaxa - gluyonaxa - goaxa - gomilxa - grujdaxa - gubexa - guzexa - iaxa - idatcolxa - iltxa - imizxa - impokaxa - imwaxa - ingaxa - intadaxa - intaxa - intaxexa - irkaxa - irmaxa - isolaxa - istayaxa - istoraxa - ivamuxa - ivinaxa - iyekotxa - izvaxa - jivaxa - jivotxa - jlayexa - juikexa - junaxa - jwaxa - kabayaxa - kacaxa - kagluyaxa - karlexa - kawaxa - kazaxa - kelotxa - keyaxa - kiaduxa - kidaxa - kiewatcaxa - kijaxa - kiltaxa - kimaxa - kinaxa - klaaxa - kloyaxa - koaykaxa - kobodaxa - kodaxa - kofigaxa - koltxa - konolexa - koridxa - kosudexa - kradiftaxa - kralkaxa - kretsaxa - krimbaxa - krinayxa - kruxa - ksevaxa - ksewaxa - kuecaxa - kuldoyxa - kuntaxa - kuritcaxa - lamtaxa - lanzaxa - layexa - layxa - ledungxa - leltxa - lesayxa - lesoxa - lexaxa - libolxa - libuxa - licaxa - liwayxa - loyxa - luezexa - lutxa - lyestaxa - malyegaxa - mardxa - martigxa - matelaxa - maxa - meltukexa - melzaxa - merikolxa - migajeyxa - mikiyaxa - mirnxa - mizaxa - moavaxa - modivatcexa - myestrovaxa - myotxa - namulolxa - narmolxa - nedelxa - nendaxa - nevoyolxa - nigupelxa - nimatxa - niskaxa - nizdexa - noldaxa - norkaxa - novexa - nubaxa - nugaxa - nyardexa - nyatexa - nyaxa - nyofaxa - nyorkuxa - nyulaxa - oblaxa - ogaltxa - oksixa - oladaxa - olkxa - omeltxa - opaxa - opraxa - orpaxa - ozexa - pataxa - pedraxa - perakexa - piakoxa - pimaxa - pimtaxa - piutexa - pizauxa - plebotaxa - pliexa - pogxa - potaxa - poxaxa - preksaxa - prigaxa - prostewaxa - puilexa - pulaxa - pulvaxa - pustaxa - puximaxa - rabaxa - ralkxa - raporxa - ricaxa - ricolxa - rictaxa - rifexa - rigelaxa - riyuxa - rizoaxa - rodagaxa - rogdalaxa - rojuxa - rokaxa - rotixa - rucaxa - rumelxa - rupolxa - rustxa - ruyatxa - ruyexa - rwaltxa - sabaxa - sarialexa - selaxa - seltxa - setikexa - sfixa - skapraxa - skedaxa - smaxa - smilkxa - sokudaxa - solaxa - sopuxa - spedolxa - spikolxa - staaxa - stagaxa - stamaxa - staxa - sumxa - sunvaxa - tabilaxa - tadlexa - takaxa - talgaxa - talgukayxa - tapegaxa - tarugaxa - tawaxa - tawoldaxa - tawotxa - tcazexa - tcilaxa - tcubdaxa - tculkxa - tiojexa - titickaxa - tolnaxa - tovokxa - trapamaxa - traspuxa - trilnaxa - trivaxa - trocadayxa - tsaxaxa - twexa - umtaxa - urtxa - usukxa - utsarkaxa - uxadaxa - vajolexa - valtxa - vaniksantuxa - vanteyaxa - vardozuxa - varosxa - vawedaxa - vaynaxa - vebdixa - vedaxa - vemuxa - vewukxa - vigrokaxa - viltaxa - vimtaxa - vlupexa - vodaxa - vodjuxa - vogelxa - vokodaxa - voltaxa - vookexa - vopelxa - vrazxa - vrinaxa - vuestexa - vundaxa - vuskaxa - wafraxa - walaxa - waltaxa - wankxa - warakaxa - waxa - wazdexa - webexa - wemaxa - wertaxa - weslaxa - wexuxa - wizbuxa - wodaxa - woexa - wulaxa - wuptesixa - xantaxa - xatcaxa - xotxa - xukaxa - yambaxa - yambudaxa - yantaxa - yexa - yootxa - yovaxa - yukxa - zadayaxa - zaipaxa - zakaxa - zaniexa - zatxa - zaxaxa - zikexa - zingelxa - zobexa - zokevexa - zomxa


Affixes

Radimostexulera

Malsorelafa osta
-aca | -e | -ik | -on | -uca
Tusorelasa osta
-af | -enjaf | -famaf | -fimaf | -iskaf | -kiraf | -koraf | -naf | -saf | -toraf | -ukaf
Tugrayasa osta
-sí | | -wé
Tuyoltasa malgrayafa osta
-ks | -mbik | -nik | -ra | -sik | -siki | -siko
Tuyoltasa malyoltafa osta
-ak | -akola | -ava | -cek | -eba | -eem | -eka | -eva | -inda | -ki | -kurke | -oc | -olk | -onya | -opa | -otsa | -roti | -ugal | -xa | -xe | -xo | -ya | -ye
Otukafa osta
-a | -da | -eaf | -ka | -kril | -lent | -oy
Jadifa osta
-ck- | -j- | -m- | -ns- | -ny- | -p- | -rs-


QR Code
QR Code ktp_lists:radim_xa (generated for current page)