Loplekufu bu icde ravlemoc is ponaks ke ravlem Arlom


Ork ke ravlem  Ravlemord (nature du mot / kind of word)

Arlom ” ravlem tir yolt. Inaf volveyord tir ropatan yolt.

Tentuks va ravlem  Tentuks (définition / definition)

.

Mamtiyara va ravlem  Mamtiyara (phonologie / phonetics)

Tiyaracka : \ar.'lɔm\

Texte de remplacement  Kalavaks (traductions bilingues / bilingual translations)

  • francava : corridor

Skedaks va ravlem  Skedaks (termes corrélés / correlatives)

Ozwaks va ravlem  Ozwaks (citations / quotations)

  • Elisabeth Rovall : “ aze ina koe arlom zo buder.” (Katherine Mansfield ~ Matelakapa ~ malenglav- 2014) klita ke kotavaxa
  • Elisabeth Rovall : “Lansielon, adim, ba 25 ke saneaksat ke 1831, viele gadesik kodisukeyer, lorason Claude lev nuga va trivaxa ke trula gazdon trasiyina koe arlom ve empayar.” (Victor Hugo ~ Claude Gueux ( Claude Jastrik ) ~ malfrancav- 2013) klita ke kotavaxa
  • Elisabeth Rovall : “Sin ko tamba ke arlom lanid.” (James Joyce ~ Lana gadikya ~ malenglav- 2015) klita ke kotavaxa

Katcalaks icde ravlem  Katcalaks (remarques / remarks)

Kira (caractéristiques / features)

Redura (creation)

1978

Ord (type)

yolt

Zae (root)

ARLOM

Zaeya (radical)

ARLOM

Abduosta (prefix)

Radimosta (suffix)

Ravlemoc ke ravlem  Ravlemoc (dérivés lexicaux / derivatives)


Ravlemexulera

arlizuarmá

arlucaarmara

A - B - C - D - E - F - G - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

Watsa : kolnaks, olkoba, vegeduropa

Loma : Ropatan yolt | FR kalav- | -om sokudas


QR Code
QR Code arlom (generated for current page)