WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-SV
aal [SU ] träd
brimukaal [SU ] enbär
bukaal [SU ] ceder
cirdataal [SU ] björk
djokaal [SU ] cypress
dzopokaal [SU ] pil
frumbaal [SU ] lind
iltaal [SU ] fruktträd
klupaal [SU ] lärkträd
kolotaal [SU ] aprikosträd
kumpiaal [SU ] ask
kurbaal [SU ] gran
naviulaal [SU ] alm
pailtaal [SU ] gran
pailtegaal [SU ] fur
persaal [SU ] ek
piaal [SU ] palm
pretcaal [SU ] poppel
pruvaal [SU ] apel
rujaal [SU ] syren
soyoraal [SU ] mandelträd
tajdaal [SU ] bok
taneodaal [SU ] urskog
wanibaal [SU ] asp
wansaal [SU ] platan
wikandaal [SU ] drukna
zietaal [SU ] lönn
27 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.