Writing /home/kotava/www/kotapedia/data/cache/f/fa0942b8bd701f9258c13a782449cb4e.metadata failed


Loplekufu bu icde ravlemoc is ponaks ke ravlem Tunamara


Ork ke ravlem  Ravlemord (nature du mot / kind of word)

Tunamara ” ravlem tir yolt. Inaf volveyord tir meropatan yolt.

Tentuks va ravlem  Tentuks (définition / definition)

Yoltordafa tegira ( oku askiks ) ke “ tunamá ” gray

Mamtiyara va ravlem  Mamtiyara (phonologie / phonetics)

Tiyaracka : \tu.na.'ma.ra\

Texte de remplacement  Kalavaks (traductions bilingues / bilingual translations)

  • francava : clarification

Skedaks va ravlem  Skedaks (termes corrélés / correlatives)

Ozwaks va ravlem  Ozwaks (citations / quotations)

Katcalaks icde ravlem  Katcalaks (remarques / remarks)

Xantaza va ravlem  Xantaza (sources / sources)

  • Kotava.org : Toleodaf winugaf ravlemeem

Ravlemexulera

tunamátunamawé

namucanami

A - B - C - D - E - F - G - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

Watsa : tegira ( -ra )

Loma : Meropatan yolt | FR kalav- | -ra radimostan | -ara sokudas


QR Code
QR Code tunamara (generated for current page)