Jlayera va ravlem kare watsa Telizpulara ( ravlem kare watsa ): daneks va tegira ( -naf )


bianaf - boltenaf - celkanaf - ewavanaf - fartunaf - gerganaf - gerinsenaf - giyanaf - glotcanaf - gluyonanaf - golenaf - grenaf - gretcanaf - grupayenaf - ianaf - inganaf - inkenaf - iwolanaf - iwotenaf - ixatcanaf - iyeltanaf - jubdanaf - judikenaf - junanaf - kawarzenaf - keyanaf - kijanaf - kloranaf - krentanaf - kreyanaf - krunaf - ksudanaf - kuecanaf - ladayenaf - layenaf - lingenaf - liwotanaf - lujoroyanaf - lumenaf - myelganaf - nujnanaf - nyofanaf - ogendanaf - pizaunaf - pragucanaf - psolenaf - rabandenaf - riokanaf - rodanaf - rubianaf - rucanaf - sabenaf - sadjanaf - sebekanaf - skunaf - socelanaf - solanaf - solgabeyanaf - solzanaf - sonanaf - sopunaf - spuntenaf - storlanaf - stornanaf - sugdanaf - sugdavanaf - suolanaf - talpeyanaf - taridanaf - tcaeloanaf - tcatenaf - tcidanaf - tcinkanaf - tezodanaf - titickanaf - trigayenaf - triosunaf - tronanaf - tsentenaf - udanaf - umavanaf - valcanaf - valdiganaf - vardozunaf - vemunaf - vookenaf - warakanaf - warzenaf - wepsanaf - weslanaf - wiriozanaf - wizbunaf - yadzunaf - yedenaf - zikenaf - zokevenaf


Affixes

Watsexulera

Yolt
ra ( -ekwa, -otsa, -olk ) | volblixaxa | dunolxa | ayaxa, iaxa | kolna, ayaf vegeduks | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca | soloksaca | ar dunol | lor | cek | belca, eem | yalta, kuboy, milaca | solokseropa | -ik olkik | ayik | kolnaks, olkoba, vegeduropa | rokoka, gaderopa, malyeropa | eka, buok ( -eka ) | avopa, suterot, ewa, lexa | blixaplawa, kofigaxa | stalta | tuwavaf ok tcaf blot, ulida, sinka | xeka, gor, foalk | levedre, divef senuks | ak, sarma, guto | pestaleks | ayaxo | liziba | ara blixa, ruxa | vage, vukuda, oksi | ara meropulana coba | ervo | pofa olkotca | eka, buok ( -aca ) | lum, sabe ( vas ) | ar tuwavug | ayug, dunolug | tcug | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca, akola | meropatan solgrupeks | tegira ( -ra ) | raz, yanta | eva | eka | tcafa plawa, kofiga | tuwavaf blot oku tcaf, ulida | opa | roti | ukaf yolt | uti | meblotaf ruxug | sok | manaca ( -e ) | duga ( -uca )
Sorela
ugsok | ugxa, razxa | gedraca | sorela va mukakiraca | elupkaca ( -saf ) | daneks va tegira ( -naf ) | kolnafa sorela | ugolafa sorela | tuwavaxafa sorela | sazafa sorela ( -naf ) | tawovafa sorela | ruxafa sorela | gedrafa sorela | akola | sokaf daneks ( -naf ) | gedraca | gedraca | sok, linulara | altoaca | dantena ukafa sorela | medantena ukafa sorela | gedrafa sorela | soloksafa duga | ugaloraca, ugalorafa pestaka | fli, seltyorda, exava | olkik, yasa, klaa | pimtara va alto | elupkaca ( -saf ) | daneks ( -naf ) | seltaca | burena ra iku gina iku dadina, xeka | milaca ( mil- ) | tutokodasa sorela | tunoelaxafa sorela | tandafa sorela | ugalafa sorela va jijacek | ugalafa sorela va sare | tolaskirafa sorela | ugalafa sorela va vula | sorela va sokisuca ( -eaf ) | sorela va milugaluca | ara ugalafa sorela | sorela va blis sok | olk ke blixa | ara sorela | gedraca | gedrafa sorela dem daneks ( -naf )
Mukodakiraf gray
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray danten mal liziwera | taneodaf wancaf gray | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray va ayik | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
Mukodiskaf gray
gray va ayategira | gray va tuwavawica | gray va ayaf sok | gray dikis va dunol ik ayik | gray va lor ik ie | altozekaraf gray | gray va solgrupeks | danten gray va liziwera | wancaf gray | gray dikis va blixa | ar meropulan gray | ilkomaf gray va liziwera | meilkomaf gray va liziwera | altowica | altotegira | akolawica | swavaca | blirawica | ara urinda | gray va sok | lexura | danten mal sorela | utiura iku ara ura | gedraf gray
Askiragray
opelaf askiraf gray | tolmukodaf askiraf gray


QR Code
QR Code ktp_lists:watsa_aq3r (generated for current page)